English

دروایس دارو گستر

آرایشی بهداشتی

دروایسدروایسدروایس

دروایس

یک تولید کننده در هر شاخه از صنعت هنگامی موفق خواهد بود که از وضعییت  و مشخصات حصول اجزائ ومواد اولیه مصرفی محصول و نحوه ارائه به بازار آن  آگاهی و آشنایی کامل داشته باشد . آگاهی  ودانش  یک عامل بسیار قوی در تضمین و اطمینان از سرمایه گذاری بشمار میرود .تجربه و دانش موجود در تولید-بازار در یک تیم منسجم و عالی  ما را بر آن داشت تا قدم در این راه پر فرازو نشیب نهیم.

^
دروایس
حامی بانک اطلاعات صنعت ایران (Besi.co)